YEAR SARVASHREE PICTURE YEAR            SARVASHREE PICTURE
1965-66                A.Seshappa   1965-1967 N.Krishnamurthy  
1966-67 H.R.Janardhana Iyengar   1967-1970 H.V.Sathyanarayana Rao  
1967-69 D.Doddaiah   1970-1973 S.K.Lakshminarayana  
1969-71 S.P.Bhat   1973-1974 G.Ashwathnarayana  
1971-72 Parashivamurthy   1974-1977 M.H.Dhananjaya  
1972-74 G.S.Shivanna   1977-1978 A.T.Bhashyam  
1974-76 M.Basavaraj Urs   1978-1979 M.Chandrashekhar  
1976-78 M.Channappa   1979-1982 M.S.Vijayashankar  
1978-80 B.V.Balasubramanyam   1982-1986 G.S.Hanumantha Rao  
1980-82 M.H.Dhananjaya   1986-1988 T.L.Ananthapadmanabha  
1982-84 S.K.Lakshminarayana   1988-1990 M.N.Shivaram  
1984-86 S.R.Subba Rao        
1986-88 V.Chandrashekar        
1988-90 M.S.Vijyashankar   1990-1991 U.V.Kunikullaya  
1990-92 A.T.Bhashyam   1991-1992 N.B.Ramagopal  
1992-94 M.K.Ranga Rao        
1994-96 H.N.Ramathirtha   1992-1996 S.Sreenivasa Murthy
 
 
1996-1998 S.Srinivasa Murthy        
1998-2000 K.N.Subba Rao   1996-2000 A.S.Satish
View Biodata  
 
2000-2002 A.L.Puttaswamy   2000- 2002 M.Lakshmana
View Biodata
 
2002-2004 M.N.Shivaram   2000-2004 K.B.Bhaskar  
2004-2006 P.J.Bharadwaj   2004-2006 N.S.Mahadevaswamy  
2006-2008 M.Lakshmana
View Biodata
   2006-2008  B.S.Ramesh  
2008-2010 C.N.Babu
View Biodata
    2008-2010 C.S.Rajashekhare Gowda
View Biodata
 
2009-2010 P.Dhanalakshmi  
2010-2012 A.S.Satish
View Biodata
Chairman 2010 – 2012
 
Dr. T. Ananthapadmanabha
View Biodata
Honorary Secretary
2012-2014 Dr. T. Ananthapadmanabha
View Biodata
Chairman 2012-2014 Er.T R.Satyanarayana